Statut

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 • Fundacja pod nazwą Fundacja „RADUGA” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  Magdalenę Zaczyńską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Kędzierskiego w dniu 11.03.14 r. (rep. A nr 2182/14) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 • Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Legnica.

§ 4

 • Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.
 • Fundacja może powoływać oddziały, filie i zakłady na terenie kraju i za granicą.

§ 5

 • Fundacja używa pieczęci głównej z nazwą fundacji.
 • Dla utworzonych oddziałów i filii fundacji używa się pieczęci oddziałów i filii.
 • Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
Rozdział 2

Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 1

 • Fundacja pod nazwą Fundacja „RADUGA” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  Magdalenę Zaczyńską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Kędzierskiego w dniu 11.03.14 r. (rep. A nr 2182/14) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 • Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Legnica.

§ 4

 • Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.
 • Fundacja może powoływać oddziały, filie i zakłady na terenie kraju i za granicą.

§ 5

 • Fundacja używa pieczęci głównej z nazwą fundacji.
 • Dla utworzonych oddziałów i filii fundacji używa się pieczęci oddziałów i filii.
 • Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
  Rozdział II
  Cele, środki i zasady działania Fundacji
  § 6
  Celami działania Fundacji są cele społecznie i gospodarczo użyteczne w szczególności takie jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska, wśród których priorytet stanowią:
  1. prowadzenie i wspieranie programów profilaktycznych, leczniczych, edukacyjnych, szkoleniowych, pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej;
  2. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  3. pomoc osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem społecznym;
  4. wychowanie, rehabilitacja, pomoc psychologiczna i wyrównywanie szans osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności wyrównywanie ich deficytów rozwojowych oraz umiejętności społecznych;
  5. udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej, psychoterapeutycznej, konsultacyjno-diagnostycznej;
  6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa grupy docelowej, organizowanie miejsc pracy;
  7. działalność charytatywna na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  8. promocja i organizacja wolontariatu;
  9. podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz pomocy innym;
  10. integracja i współpraca europejska w zakresie rozwiązywania problemów marginalizujących jednostkę;
  11. edukacja i rozpowszechnianie kultury, rozwój inicjatyw lokalnych;
  12. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu;
  13. kształcenie i edukacja zawodowa, popularyzacja wiedzy umiejętności praktycznych;
  14. promocja nowoczesnych form i metod pracy bezpośredniej w zakresie edukacji, pomocy społecznej, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, przedsięwzięć charytatywnych, rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości; wspomagającym rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, interwencji kryzysowej, oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  15. działalność badawcza i rozwojowa oraz promocja Innowacyjności w Gospodarce;
  16. propagowanie i prowadzenie spółdzielczości socjalnej;
  17. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  18. wspieranie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez organizację mieszkalnictwa wspomaganego;
  19. integracja społeczna i zawodowa:
  a) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub
  b) osób bezrobotnych, lub
  c) absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. zatrudnieniu socjalnym (z późn. zm.), lub
  d) osób ubogich pracujących, lub
  e) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub e) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub
  f) osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, lub
  g) osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późń. zm.), lub
  h) osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (z późń. zm.);
  20. realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (z późń. zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z późń. zm.), przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ust. 19 wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20% (o ile przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej)..
  wa krajowego nie stanowią inaczej).
  § 7
  1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1) podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętej edukacji społecznej, szczególnie środowisk zagrożonych wypadkami i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zawodowym lub destabilizacją warunków rozwoju, dezintegracją rodzinnej, środowiskowej, lub zawodowej;
  2) pomoc osobom indywidualnym i grupom społecznym zagrożonym ograniczeniem rozwoju psycho – społecznego, fizycznego, lub kulturowego i zawodowego;
  e) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub
  f) osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, lub
  g) osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późń. zm.), lub
  h) osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (z późń. zm.);
  20. realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (z późń. zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z późń. zm.), przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ust. 19 wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20% (o ile przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej)..
  wa krajowego nie stanowią inaczej).
  § 7
  1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1) podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętej edukacji społecznej, szczególnie środowisk zagrożonych wypadkami i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zawodowym lub destabilizacją warunków rozwoju, dezintegracją rodzinnej, środowiskowej, lub zawodowej;
  2) pomoc osobom indywidualnym i grupom społecznym zagrożonym ograniczeniem rozwoju psycho – społecznego, fizycznego, lub kulturowego i zawodowego;
  2) pomoc osobom indywidualnym i grupom społecznym zagrożonym ograniczeniem rozwoju psycho – społecznego, fizycznego, lub kulturowego i zawodowego;
  3) popularyzację i rozwijanie zainteresowania społecznego problematyką wychowania, edukacji, promocji i profilaktyki bezpieczeństwa pracy i zasad higieny zawodowej;
  4) rozwijanie różnych form kształcenia zawodowego, przystosowania do życia społecznego, zawodowego, rodzinnego osób wymagających wsparcia;
  5) pomoc osobom zagrożonym marginalizacją społeczną, destabilizacją rozwoju, lub dezintegracją rodzinną lub środowiskową;
  6) integrowanie środowisk społecznych, środowisk naukowych, profesjonalnych grup specjalistycznych oraz władz lokalnych i ponadlokalnych wokół problemów zagrożenia higieny pracy i bezpieczeństwa pracowników i pracodawców w środowisku pracy;
  7) prowadzenie warsztatów tematycznych promujących i wdrażających cele Fundacji,
  a w szczególności: ideę wolontariatu, przeciwdziałaniu bezrobociu, wykluczeniu społecznemu i zawodowemu;
  8) współpracę w zakresie objętym celami Fundacji z innymi instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą;
  9) organizowanie aukcji i zbiórek publicznych;
  10) działalność wspomagającą edukację;
  11) pomoc społeczną (bez zakwaterowania);
  12) pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej;
  13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  14) działalność w zakresie pozaszkolnych form edukacji;
  15) pozostałą pomoc społeczną (z zakwaterowaniem);
  16) pozostałą pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
  17) zatrudnienie co najmniej 50% osób z kategorii wymienionych w §6 ust. 19 lit. a)-f) lub zatrudnienie co najmniej 30% osób z kategorii wymienionych w §6 ust. 19 lit. g)-h).
  2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna pożytku publicznego.
  Rozdział III
  Majątek i dochody Fundacji
  § 8
  Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) pochodzący od Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
  § 9
  1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1) wpłat pieniężnych, rzeczy ruchomych lub praw majątkowych przekazanych Fundacji w drodze spadku, zapisu, lub darowizny,
  2) subwencji i dotacji celowych i statutowych,
  3) dochodów ze zbiórek publicznych i aukcji charytatywnych.
  4) odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat
  5) przychodów ze sprzedaży przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego
  6) przychodów z tytułu prowadzonej odpłatnej działalności na cele statutowe.
  2. Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy fundatorów, członków organów statutowych, udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go
  na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części
  na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną
  na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.
  3. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późń. zm.).
  § 10
  Fundacja może przyjmować i przeznaczać na finansowanie swoich przedsięwzięć statutowych środki finansowe i darowizny rzeczowe przyznane jej przez ofiarodawców indywidualnych i osoby prawne.
  § 11
  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą pozostającą w ścisłym związku
  z działalnością statutową Fundacji i w rozmiarach służących realizacji jej celów.
  § 12
  Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić za zgodą Rady Fundacji określając przy tym zasady i warunki jej podejmowania i prowadzenia. Zgoda taka wymaga uprzedniej akceptacji Fundatora.
  § 13
  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  § 14
  1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.
  2. Plan finansowy uchwala Rada Fundacji i zatwierdza Fundator.
  § 15
  1. Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji może w każdym czasie zlecić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji.
  2. Zarząd Fundacji zobowiązany jest przekazać Fundatorowi i Radzie Fundacji informacje żądane przez niego dotyczące działalności Fundacji
  Rozdział IV
  Władze Fundacji
  § 16
  Organami Fundacji są:
  a) Zarząd Fundacji
  b) Rada Fundacji
  § 17
  1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków.
  2. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
  3. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) uchwalanie regulaminów,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
  f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
  5. Zarząd dla realizacji spraw należących do zadań Fundacji może powoływać pełnomocników, komisje i inne ciała o charakterze pomocniczym, doradczym i opiniodawczym.
  § 18
  Do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem, że w przypadku zobowiązań przekraczających kwotę 100.000,00 zł do składania i podpisywania oświadczeń woli uprawnieni są: Prezes Fundacji samodzielnie, pozostali członkowie Zarządu działający
  we dwóch łącznie.
  § 19
  1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
  2. Rada Fundacji składa się z dwóch członków do czterech członków.
  3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swą decyzją Rada.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji po akceptacji Fundatora. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
  5. Fundator ma prawo odwołać Radę Fundacji lub członka Rady.
  6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
  7. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę.
  8. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
  § 20
  1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
  2. Rada obraduje na posiedzeniach zgodnie z przyjętym regulaminem i porządkiem obrad przyjętym przez Radę na wniosek Przewodniczącego.
  3. W posiedzeniach może uczestniczyć Fundator bądź jego upełnomocniony reprezentant.
  4. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na rok albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, lub co najmniej jednego członka Rady Fundacji.
  5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  § 21
  Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  1. uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji;
  2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  3. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
  4. nadzorowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
  5. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu;
  6. ogólny nadzór nad działalnością Fundacji;
  7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
  § 22
  1. Czynności w imieniu Rady dokonuje Przewodniczący bądź jego Zastępca.
  2. Przewodniczący Rady nawiązuje stosunek pracy z członkami Zarządu.
  3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.
  § 23
  1. Zarządzanie Fundacją odbywa się na zasadach demokratycznych. Fundacja posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy. Szczegółowe zasady działania ww. ciała w tym zarządzania opartego na partycypacji pracowników oraz jego skład osobowy ustala Zarząd.
  2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji z uwzględnieniem głosu ciała konsultacyjno-doradczego o którym mowa w ust. 2.
  Rozdział V
  Zmiana Statutu
  § 24
  Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą minimum jednego członka Rady Fundacji.
  Połączenie z inną Fundacją
  § 25
  1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
  2. Połączenie z inną fundacją z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
  Rozdział VI
  Likwidacja Fundacji
  § 26
  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
  2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
  3. Uchwała może być podjęta na posiedzeniu Rady tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady. Wniosek o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
  4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
  5. W razie likwidacji Fundacji pozostała część majątku po spłacie należności i wierzytelności przechodzi na własność placówki oświatowej lub opiekuńczo – wychowawczej wskazanej przez Fundatora z zastrzeżeniem ust. 6.
  6. W przypadku likwidacji majątek zakupiony z dotacji na tworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym zostanie ponownie wykorzystany na wsparcie przedsiębiorstw społecznych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
crossmenuchevron-down